ADATVÉDELMI POLITIKA

Betartjuk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi rendelkezéseket, és technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre a személyes adatokkal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos valamennyi művelet védelme érdekében, amelyek megakadályozzák a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozást, valamint a véletlen vagy jogellenes elvesztést vagy megsemmisítést.

Az üzenetek, kérések és azok kifizetése céljából SC RENACRIS TRANS SRL az ügyfelek személyes adatait, azaz nevét, e-mail címét és telefonszámát az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének rendelkezéseivel összhangban gyűjti.

Az Ön nevét, e-mail címét és telefonszámát a szerződéses kötelezettségek teljesítése, valamint a weboldalon keresztül küldött kérések/üzenetek megválaszolása érdekében az Önnel való kommunikáció céljából kezeljük.

Mindezen adatokat a vonatkozó jogszabályokban előírt pénzügyi és adózási nyilvántartás időtartamáig, de legfeljebb 5 évig kell megőrizni.

Nem használunk személyes adatokat automatizált feldolgozásra vagy profilalkotásra. Soha nem hozunk automatikus döntéseket Önről. Az adatok biztonságos tárolására technikai eszközöket használunk. Nem kezeljük az adatokat olyan másodlagos célokra, amelyek összeegyeztethetetlenek azokkal a célokkal, amelyekre gyűjtöttük őket.

Szigorúan tiszteletben tartjuk és biztosítjuk a feldolgozott adatok bizalmas kezelését. Nem adunk ki adatokat, kivéve az Ön érdekeinek vagy jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából. A titoktartás számunkra alapvető érték.

Az Ön személyes adatait átadhatjuk más olyan vállalatoknak is, amelyekkel partneri kapcsolatban állunk, de csak az általuk vállalt titoktartási kötelezettség mellett, amely garantálja, hogy ezeket az adatokat biztonságban tartják, és hogy a személyes adatok átadása összhangban van a hatályos jogszabályokkal, mint például: futárszolgálatok, marketingszolgáltatók, fizetési/bankszolgáltatók, telemarketing vagy egyéb szolgáltatások, amelyeket olyan vállalatok nyújtanak, amelyekkel közös programokat dolgozunk ki az áruink és szolgáltatásaink forgalmazására, biztosítók stb.

A megrendelés leadásához a vásárlónak meg kell adnia az üzenetküldéshez, a megrendelés leadásához vagy telefonon keresztül történő online űrlapon kért adatokat és információkat, a kért információk közlésének megtagadása megakadályozza az eladót a regisztrációban és a leadott megrendelés teljesítésében.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget az ügyfelek által az adatok megadása során elkövetett hibákért vagy az általuk megadott hamis adatokért. A vevő köteles pontos és valós adatokat szolgáltatni, és teljes felelősséget vállal az eladónak megadott információk helytelenségéért.

A személyes adatok semmilyen formában nem kerülnek értékesítésre, átadásra vagy továbbításra harmadik félnek vagy más országoknak, kivéve, ha az illetékes hatóságok az (EU) 2016/679 rendelet rendelkezéseivel összhangban ezt kérik.

A weboldal minden felhasználójának azt tanácsoljuk, hogy személyes adatainak online megadásakor tegyen meg minden biztonsági intézkedést, és rendszeresen ellenőrizze ezen adatok állapotát és pontosságát. A felhasználók közvetlenül felelősek azért, hogy hogyan védik bejelentkezési adataikat, mivel ők viselik a jogosulatlan használat következményeit.

Az Ön jogai

Az (EU) 2016/679 rendelet értelmében Önnek joga van a megadott személyes adatokhoz való hozzáféréshez és az azokkal kapcsolatos beavatkozáshoz. E tekintetben Önnek joga van ahhoz, hogy megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és ha igen, akkor hozzáférhet ezekhez az adatokhoz és az alábbi információkhoz:

 • A feldolgozás céljai;
 • Az érintett személyes adatok kategóriái;
 • A címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • Amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának várható időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok.

Kérésre átadjuk Önnek a feldolgozott személyes adatok másolatát. Minden egyéb kért másolatért az adminisztratív költségek alapján ésszerű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtja be kérelmét, és hacsak nem kér fizikai formátumot, az információkat egy általánosan használt elektronikus formátumban (word, pdf stb.) nyújtjuk be.

Az ügyfeleknek joguk van a feldolgozott adatok helyesbítéséhez, módosításához és frissítéséhez is. Így Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatok feldolgozásának célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, többek között kiegészítő nyilatkozat megtételével.

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, mi pedig kötelesek vagyunk a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, amely alapján a feldolgozásra sor kerül, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak;
 • Ön tiltakozni fog a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokai;
 • A személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt;
 • A személyes adatokat törölni kell, hogy eleget tegyünk az európai uniós vagy a román jog szerinti jogi kötelezettségünknek;

Ha az Ön adatait futárcégeknek vagy más partnereknek adjuk át, és Ön kéri az adatok törlését, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat feldolgozó partnereket arról, hogy Ön kérte az adatokra mutató linkek, illetve a személyes adatok másolatainak vagy másolatainak törlését.

Az adatok nem kerülnek törlésre, ha:

 • Az adatkezelés az uniós vagy román jog szerinti adatkezelést előíró jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 • A közegészségügy területén közérdekből;
 • Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
 • Ön jogosult az adatkezelés korlátozására, ha az alábbiak valamelyike érvényesül:
 • Az adatok pontosságának megkérdőjelezése, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a feldolgozott adatok pontosságát;
 • A feldolgozás jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • A személyes adatokra már nincs szükségünk adatkezelési célokból, de Ön azokat bírósági jog megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez kéri tőlünk.

Ha az adatok feldolgozását a fent említett esetekben korlátozták, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy a román állam lényeges közérdekéből kezelhetők.

Ha Ön elérte a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, akkor a feldolgozás korlátozásának feloldása előtt tájékoztatjuk Önt.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy mi akadályoznánk, közvetlenül tőlünk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható. A fenti jog gyakorlása nem érinti az Ön adatainak törléséhez való jogát.

Minden ügyfélnek joga van ahhoz is, hogy díjmentesen és indoklás nélkül tiltakozzon személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen.

A fent említett jogok gyakorlása érdekében Ön bármikor írásbeli kérelmet intézhet irodánkhoz a következő címen Oradea, Str. Cucului, Nr. 23C. Önnek joga van jogi lépéseket is tenni.

Az Ön adatait nem továbbítjuk más országba.

Az üzenetküldő űrlapok adatainak kitöltésével Ön, a felhasználó/vásárló kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy személyes adatai bekerülnek az alábbi adatbázisba www.renacris-trans.com és Ön kifejezett és egyértelmű beleegyezését adja ahhoz, hogy az összes ilyen személyes adatot az Ön által leadott megrendelések teljesítése vagy az Önnek küldött üzenetek és kérések megválaszolása céljából tároljuk, felhasználjuk és feldolgozzuk.

A vásárló személyes adatai a törvényi rendelkezések alapján és keretein belül, valamint kifejezetten megfogalmazott kérések alapján átadhatók az ügyészségnek, a rendőrségnek, a bíróságoknak és az állam más felhatalmazott szerveinek is.

Önnek joga van az Ön által megadott adatokhoz való hozzáféréshez, beavatkozáshoz, helyesbítéshez és továbbvitelhez, az általunk végzett adatkezelés korlátozásához, sőt az adatok törlését is kérheti. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatokkal kapcsolatos beavatkozás megakadályozhatja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítését. Ebben az esetben mentesülünk a felelősség alól. Ha elégedetlen, lehetősége van arra, hogy panaszt tegyen ellenünk a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatóságánál, valamint az illetékes bíróságoknál.

Adatvédelmi szabályzat

Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy cookie-kat és hasonló technológiákat használjunk a tartalmunk javítása és személyre szabása, a forgalom elemzése, a reklámok megjelenítése, valamint a spam és rosszindulatú szoftverek és a jogosulatlan használat elleni védelem érdekében. További részletekért lásd: